more...
     สาส์นจากประธานบริษัท
 
       " เทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกอย่างรวดเร็ว โลกของสิ่งพิมพ์ก็เช่นกัน
วิวัฒนาการของการพิมพ์ในยุคดิจิตอล  ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์  เป็นการจัดพิมพ์ในรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์และให้บริการออนไลน์ สำนักพิมพ์ออนไลน์จะมีบทบาทมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยน
แปลงของสังคมสารสนเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลก  บริษัท ไอกรุ๊ปเพรส จำกัดได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการของโลกปัจจุบัน  เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญานักวิชาการไทยสู่สังคมโลก เป็นการเสริมองค์ความคิด การรังสรรค์สิ่งใหม่ๆในรูปแบบการให้บริการออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นให้แก่ นักศึกษา นักวิชาการ บรรณารักษ์และผู้ที่สนใจใฝ่รู้ ในด้านต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ในขณะเดียวกันก็แตกยอดทางความคิดไปสู่สิ่งใหม่ๆ โดยผ่านสื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไอกรุ๊ปเพรส เพื่อทำภูมิปัญญาไทยให้เป็นภูมิปัญญาโลก"

พจน์ นฤตรรกกุล
ประธานบริษัทไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด

 
 
    
   
หน้าแรก |สาส์นจากประธานบริษัท |บทความ e-Content |ธรรมะวาทะ |ถาม-ตอบ |สมัครสมาชิก |ติดต่อเรา
Copyright © iGroup Press Limited 2007. All Rights Reserved